Kullanıcı deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz.
Çerez Politikası
KVKK Metni için tıklayınız. Kabul Ediyorum

Kişisel Verilerin Korunması

ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve sair düzenlemeler uyarınca; kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususunda işbu belgede yer alan politikalara riayet edecektir.

Şirket, Kişisel Verileri Korumu Kurumu nezdinde tutulan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (“Verbis”) veri sorumlusu (ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) sıfatıyla kayıt yaptırmış olarak; kişisel verilerinizi, işbu belge kapsamında sınırları belirlenmiş bir şekilde işleyecektir.

Şirket, Şirket hissedarları, Şirket yetkilileri, Şirket yönetici ve çalışanları, iş başvurusunda bulunmuş adayların, ziyaretçilerin, Şirketin iş birliği içerisinde olduğu kişi ve kurumların, işbu kişi ve kurumların hissedarları, yetkilileri, yönetici ve çalışanları ve de üçüncü kişilerin, kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve korunması konularında işbu belge kapsamında şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlanmak amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Şirketin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz islenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirket ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirket insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen:

“Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.”

Kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirket ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları:

“Kişisel verilerin aktarılması

MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler;

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,

b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında,

belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

MADDE 9- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.”

çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRELERİ

Şirket, ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Mevzuatta bir süre düzenlenmediği durumlarda, kişisel veriler Şirketin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak; Şirketin uygulamaları ve ticari yaşamının gerekleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar muhafaza edilmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. Maddesinde düzenlenen:

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklara sahiplerdir.

Kişisel veri sahipleri, bu haklarını Şirket internet sitesinde bulunan KVKK bölümünde yer alan “KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU”nu doldurmak suretiyle kullanabilir. Formun nasıl doldurulacağı, Şirkete nasıl gönderileceği ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme form içerisinde yer almaktadır.

Kişisel veri sahibi başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde kişisel veri sahibi Kanunun 14. Maddesi uyarınca:

Kurula şikâyet

MADDE 14- (1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

(2) 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

(3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Kurula şikayet hakkı saklıdır.

ŞİRKETİN KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURUSUNU REDDETME HAKKI

Şirket, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması,
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması

ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) nezdinde kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile İşbu Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Görüntü kaydı olarak toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

“Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.”

Yalnızca aşağıda sayılan durumlarla sınırlı kalmak kaydıyla:

Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekân güvenliğinin temini, 
İç denetim/Soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
amaçları dahilinde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen:

“Kişisel verilerin aktarılması

MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler;

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,

b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında,

belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

MADDE 9- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.”

kişisel veri işleme şartları ile;

Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekân güvenliğinin temini, 
İç denetim/Soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
Şirket’in hizmet aldığı hukuk bürosu ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. Maddesinde düzenlenen:

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklara sahiplerdir.

Kişisel veri sahipleri, bu haklarını Şirket internet sitesinde bulunan KVKK bölümünde yer alan “KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU”nu doldurmak suretiyle kullanabilir. Formun nasıl doldurulacağı, Şirkete nasıl gönderileceği ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme form içerisinde yer almaktadır.

Kişisel veri sahibi başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde kişisel veri sahibi Kanunun 14. Maddesi uyarınca:

Kurula şikâyet

MADDE 14- (1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

(2) 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

(3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Kurula şikayet hakkı saklıdır.